Prawo Budowalne

Jak dochodzić  odszkodowania od  dewelopera?

Jedną z głównych specjalizacji Kancelarii Prawa Budowlanego jest wsparcie prawne klientów w postępowaniach przeciwko  deweloperom w związku z wadami nieruchomości.  

W dobie znacznego wzrostu sprzedaży i zapotrzebowania na lokale mieszkalne oraz dynamicznego rozwodu deweloperów coraz częściej firmy  kwestionują swoją odpowiedzialności z tytułu rękojmi, nawet jeśli na pierwszy rzut oka, wady fizyczne nie budzą. Mało tego coraz częściej tego typu wadu są bardzo dobrze maskowane a konsumencie zmuszani lub namawiani podstępem do podpisywania bezusterkowych protokołów odbioru. 

Zacznijmy od podstawowej kwestii czym jest owa rękojmia. Rękojmia to ustawowa odpowiedzialność dewelopera za wady lub usterki nieruchomości, o których kupujący nie wiedział w dniu zakupu, a często nie mógł o nich wiedzieć właśnie z uwagi na ich ukrycie. Często są to usterki, których konsument nie zauważył w trakcie odbioru technicznego, lub takie, które ujawniły się już po jakimś czasie użytkowania Rękojmia zobowiązuje firmę deweloperską do usunięcia tych wad. Co jednak istotne, rękojmia za wadu budynku to  jedyny reżim odpowiedzialności finansowej dewelopera, albowiem deweloper może udzielić nabywcy także gwarancji.  Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest jednak swojego rodzaju umową i ponadprogramowa, a ramach to której deweloper wystawia tzw. dokument gwarancyjny lub zwiera gwarancje w samej umowie - wskazując zakres gwarancji jak i również swoje zobowiązania w ramach gwarancji. 

Zatem Rękojmia to ustawowa odpowiedzialność dewelopera, wynikająca z ustawy a konkretniej kodeksu cywilnego oraz ustawy deweloperskiej,  natomiast gwarancja to odpowiedzialność dobrowolna. 


Zdajmy zatem kolejne pytanie jakim jest co obejmuje tzw. rękojmia? Mianowicie ramach rękojmi ochronie podlega przede wszystkim: 


Pamiętajmy, iż rękojmia obejmuje 5 lat od daty wydania nieruchomości. Co istotne w tym wypadku Konsumenci korzystają z tzw. domniemania istnienia wady,  jednak gdy została ona wykryta w ciągu jednego roku od wydania nieruchomości. W takim bowiem wypadku przyjmuje się natomiast tzw. domniemanie  prawne, że wad  istniała  już w chwili wydania nieruchomość. Co to natomiast oznacza dla konsumenta w praktyce?  W praktyce oznacza to  więc, że nabywca nieruchomości, który wykrył wadę powołuje na to, że jest to pierwotna wada nieruchomości, a nie późniejsze uszkodzenie. To wówczas sprzedawca (deweloper) ma obowiązek tę kwestię ustalić, a jeżeli odmawia uznania naszego roszczenia, dodatkowo udowodnić już przed sądem że zgłoszona usterka nie jest wadą w rozumieniu przepisów o rękojmi. 

Jakie natomiast przysługują nam roszczenia w ramach rękojmi?

Przede wszystkim w ramach rękojmi przysługuje nam prawo do zgłoszenia wady w celu jej naprawienia lub wymiany na nową. W wypadku natomiast zaniechania takiego działania, konsument posiada dwa podstawowe uprawnienia. Przede wszystkim i chyba najpowszechniejsze dotyczy uprawnienia do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny z uwagi na wady nieistotne, które de facto zmniejszają użyteczność nieruchomości, obniżają jej wartość lub po prostu nie są zgodne z umową albo projektem budowlanym i zachodzi potrzeba wykonania prac naprawczych. Drugie roszczenie to prawo do odstąpienia od umowy. To natomiast roszczenie przysługuje jednak wyłącznie w wypadku wstąpienia wad istotnych, a więc takich której powodują, iż nasza nieruchomość nie nadaje się do umówionego użytku, zamieszkania etc. Warto tutaj wspomnieć, iż jeśli konsumentem zażądał w  usunięcia wady albo złożył omówione powyżej oświadczenie o obniżeniu ceny, określając precyzyjnie już kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w  ustawowym terminie czternastu dni, uważa zgodnie z ustawą  że deweloper żądanie to uznał za uzasadnione i wówczas niezależnie od czasu, konsument ma prawo powoływać się również na domniemanie, a to na deweloperze spoczywa obowiązek wykazania, iż wada jest niezasadan. Zatem w przypadku braku udzielenia odpowiedzi na  zgłoszenie wady we z mocy prawa zostaje ono uznane za zasadne.  


Jeżeli posiadasz problem z deweloperem lub wykonawcą budowalnym – skontaktuj się z naszą Kancelarią Prawa Budowlanego z Opola  i skorzystaj z porady prawnej specjalisty od spraw budowlanych. Wspólnie rozwiążemy Twój problem i odzyskamy należne środki 

Wady istotne i nieistotne. Kiedy Inwestor jest uprawniony od odmowy odbioru robót budowalnych?

Odbiór robót budowalnych przez inwestora to jedna z kluczowych obowiązków poza zapłatą umówionego wynagrodzenia. Odbiór robót a tym samym podpisanie protokołu odbioru robót potwierdza wykonanie robót budowalnych przez wykonawcę lub podwykonawcę  z umowy o roboty budowlane. Bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia zdarza się bardzo rzadko. Po jego dokonaniu to właśnie wykonawca może żądać zapłaty umówionego wynagrodzenia przez inwestora. Jest to również kluczowy moment odbioru robót jako istotny dla odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.  To właśnie wówczas aktualizuje się uprawnienie inwestora z tytułu odpowiedzialności za wady, możliwość dochodzenia roszczeń z rękojmi lub gwarancji. Co istotne to od tej chwili również rozpoczynają bieg terminy przewidziane dla tychże instytucji. 

W praktyce istnieje znaczny problem z odbiorem robót budowlanych, który stanowi  większość problemu z zakresu sporów budowlanych.  W szczególności wielu z inwestorów nie jest świadomych, iż to ich obowiązkiem jest konieczność odebrania robót budowalnych w wypadku gdy taką potrzebę zgłosi wykonawca. W jakich natomiast wypadach inwestor jest natomiast uprawiony od odmowy odebrania robót budowlanych a tym samym odmowy podpisania protokołu odbioru. Obowiązek inwestora do odbioru robót budowlanych nie ma charakteru bezwzględnego.

W tym wypadku należy zwrócić uwagę, iż kwestia ta jest uwarunkowana od charakteru wad robót budowlanych, a mianowicie kwestii czy mamy do czynienia z wadami istotnymi czy jednak wadami nieistotnymi. 

To właśnie jedynie wystąpienie tak zwanych wad istotnych w wykonanych robotach uzasadnia odmowę dokonania odbioru robót budowlanych przez Inwestora. W tym także miejscu należy powołać się na bogate orzecznictwo sądów w zakresie. Mianowicie   doktrynie wypracowano koncepcie, zgodnie z którą Inwestor jest uprawniony do odmowy odbioru robót jedynie w przypadku wystąpienia wad istotnych. W taki właśnie sposób wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 czerwca 2007 r. (V CSK 99/07), w którym stwierdził, iż w zgodnie z art. 647 k.c. inwestor nie może uzależniać dokonania odbioru końcowego i zapłaty należnego wynagrodzenia od braku jakichkolwiek wad w wykonanym obiekcie, a jedynie w przypadku wystąpienia  właśnie wad istotnych, to jest jedynie wówczas gdy wykonawca nie spełnił swojego świadczenia w istocie. Odmowa odbioru jest uzasadniona zatem tylko  jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia może być zakwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady są na tyle istotne, że obiekt nie nadaje się do użytkowania - zatem tylko gdy tak naprawdę przedmiot robót budowalnych rzeczywiście nie został wręcz wykonany. Natomiast w przypadku natomiast, gdy wady są nieistotne mamy do czynienia z nieprawidłowym wykonaniem zobowiązania, co powoduje, że inwestor jest obowiązany dokonać odbioru końcowego oraz wyznaczyć wykonawcy termin do usunięcia ujawnionych wad. 

Co istotne w kolejnym wyroku Sąd Apelacyjny w Białymstoku z dnia 21 marca 2014 r., I ACa 842/13, zauważył, iż jakość wykonanych robót ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy doszło do wykonania przez wykonawcę zobowiązania umownego, czy roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, a ich rezultat nadaje się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, czy też dotknięte są one tego rodzaju wadami, które wyłączają. Stwierdzenie wad robót przy ich odbiorze nie w każdym wypadku powodować będzie skutki niewykonania zobowiązania, a co za tym idzie niepowstania obowiązku zapłaty wynagrodzenia. 

Konkludując tylko i wyłącznie w wypadku wystąpienia wad istotnych, inwestor jest uprawniony od odmowy odebrania robót budowalnych a tym samym zaniechania wypłacenia wynagrodzenia. Natomiast  w wypadku wad nieistotnych Inwestor jest zobowiązany do odbioru i wypłaty wynagrodzenia. W tym jednak wypadku zlecającemu przysługują wszelkie roszczenia wynikające z gwarancji oraz rękojmi, a w szczególności roszczenie o naprawę lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny z tytułu wad  w pracach budowalnych. Skuteczny prawnik od prawa budowlanego, jak dobrze wybrać adwokata. 

W dobie wielkiego bumu budowalnego w Polsce i znacznego rozwoju firm budowlanych pozostaje coraz bardziej powszechna kwestia sporów na tle prawa budowalnego na tle konsumentów z wykonawcami lub deweloperami. Wówczas gdy powstaje problem prawny i konsument powiada wady w swoim domy lub lokalu staje na kwestią wyboru doświadczonego adwokata od prawa budowlanego w sporze sądowym. 

Zapewne będziesz szukał dobrego prawnika z prawa budowlanego  zarówno w Internecie jak i również poprzez polecenie znajomych. Pozostaje pytanie czy prawnik, który zajmuje się powszechnymi sprawami tj. sprawy karne czy prawo cywilne lub też spawy karne, jest w stanie skutecznie prowadzić nasz spór budowlany i będzie to wówczas dobry wybór z perspektywy taktyki procesowej.  W tym wypadku należny odnieść się szerzej do kwestii związane z tym czym jest prawo budowlane i wskazać, iż w obecnej chwili jest to już bardzo szeroka gałąź prawa, która nieustanie ewaluuje wraz wzrostem gospodarczym. Ponad wszystko prawnik musi wiedzieć, gdzie szukać rozwiązania. Następnie musi umieć znaleźć ryzyko oraz wyprowadzić właściwe wnioski.   Prawnik od prawa budowlanego powinien tylko tylko być przebojowi i wygadany, ale przede wszystkim posiadać doświadczenie w sporach budowalnych, posiadać znajomość analizy dokumentacji budowlane, opinii biegłych z zakresu budownictwa oraz posiadać ogólną wiedzę w zakresie projektów budowlanych, dziennika budowy. Prawo budowlane to bardzo szeroki zakres norm zarówno od ustawy prawo budowalne poprzez ustawy uzupełniające tj. zagospodarowanie przestrzenne, ustawa o wyrobach budowalnych. ale i również   obejmuje prawo cywilne i administracyjne. Poszukując dobrego prawnika z prawa budowlanego, należy kierować się wiedzą z powyższych dziedzin, które wzajemnie się uzupełniają. 

Co istotne adwokat od tematyki sporów na tle prawa budowlanego powinien przede wszystkim posiadać doświadczenie w tego typu procesach budowlanych, albowiem zgodnie z kodeksem cywilnym oraz kodeksem postępowania cywilnego. Powyższe wynika z faktu, iż tego typu postępowanie sądowe posiada odmienny model prowadzenia procesu, zgłaszania dowodów jak i formułowania samego pozwu w stosunku do klasyczny procesów tj. spadki czy sprawy o zapłatę. Powyższe postępowania charakteryzuje znaczny formalizm, którego jeżeli nie będziemy przestrzegać to wówczas może dojść do stosunkowo szybkiego wydania niekorzystnego na naszą rzecz orzeczenia. 

Czy w tego typu sprawach warto zwrócić do adwokata czy też do radcy prawnego ? Stosunkowo powyższe nie posiada istotnego znaczenia. Kluczowe tutaj będzie odpowiednie przygotowanie merytoryczne i doświadczenie takiego prawnika.  Czy zatem warto zwrócić się do ogólnej kancelarii prawniczej czy też jednak skierować swoją sprawę do kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie budowlanym? Takie kancelarie świadczą specjalistyczne usługi prawne z j wyłącznie tej dziedziny prawa. Usługi prawnicze tego typu zatem kierowane wyłącznie do określnej grupy klientów, posiadających problemy prawne z swoimi nieruchomościami.  Nie inaczej jest z prawem budowlanym. Wybierając tego typu kancelarię pamiętajmy o jednej istotnej kwestii a mianowicie, iż w takim wypadku wraz  doświadczeniem i ilością przerobionych podobnych spraw idzie w w parze duża wiedze i doświadczenie, które pomoże dobrać odpowiednie instrumenty prawne. 

Jeśli potrzebujesz specjalisty w tak rozległej dziedzinie, jaką jest prawo budowlane, trafiłeś do właściwej kancelarii.   Kancelaria adwokacka z Opola od prawa budowlanego zapewni Państwu odpowiedni poziom usług, gwarantując tym samym skuteczne i odpowiednie działania prawne. Jako adwokaci jesteśmy doświadczonym zespołem prawników, który na bieżąco monitoruje wszelkie zmiany w przepisach budowlanych. Jako wieloletnia Kancelaria wyspecjalizowana w prawie budowlanym udzielamy fachowej pomocy w kwestiach negocjacji różnego rodzaju umów, np. kontraktów o roboty budowlane, jak i również na życzenie klientów sporządzamy tego typu umowy o roboty budowlane, umowy o podwykonawstwo czy też umowy o dzieło  lub udzielamy wsparcia w zakresie procesu inwestycyjnego. 

W zakres tych dziedzin prawa wchodzi również pomoc prawna w zakresie zakupu nieruchomości i związane z tym aspektem instytucje prawne tj. zapłata zadatku oraz zaliczki, wady w kupionej nieruchomości. remonty nieruchomości oraz wady jak i również kwestie wywłaszczenia czy dalszego najmu lub dzierżawy takich nieruchomości.  Z wieloletnim powodzeniem wspieramy naszych klientów w przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego  niezależnie od etapu.  Zapewniamy również stałą obsługę prawną przedsiębiorstwom budowlanych i związanych z procesem budowlanym.  Na życzenie naszych klientów negocjujemy warunki prowadzenia inwestycji czy też przeprowadzamy proces negocjacji warunków umów na wykonanie obiektów budowalnych tj. zawieranie umów o roboty budowalne, wykonawstwo lub też podwykonawstwo z inwestorami. W zakres naszej obsługi wchodzi również kwestia  sporządzania umów gwarancji zapłaty, czynności jednostronnych gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, które obecnie są nieodzowne w procesie budowalnym. Jako doświadczona  kancelaria prawa budowlanego posiadamy doświadczenie w obsłudze prawnej procesu inwestycyjnego zarówno po stronie inwestora, jak wykonawcy.Przekształcenie działki rolnej w budowlaną - procedura oraz koszty.

W dobie galopujących cen nieruchomości pod budowę domu coraz więcej klientów poszukuje taniej alternatywy aby wbudować wymarzone miejsce na ziemi. Pozostaje wówczas pytanie czy istnieje procedura, która pozwoli nam na zaoszczędzenie pieniędzy i zakup tańszej działki budowlanej. 

Otóż pod pewnymi warunkami możemy dokonać zakupu działki o przeznaczeniu rolnym i po przeprowadzeniu tak zwanej procedury odrolnienia możemy uzyskać wymarzone pozwolenie na budowę domu na zakupionej przez nas działce. Jak natomiast wygląda taka procedura i jaki jest koszt takiego przekształcenia? 


Rozpoczynając omówienie Przekształcenia działki rolnej na budowlaną wskazania wymaga, iż odbywa się w dwóch etapach:

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy w gminie jest ustalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i czy grunt został objęty tym MPZP . Jeżeli zatem nasz grunt w MZP jest określony już jako budowlany to automatycznie przejdziemy do drugiego już etapu i wyłączeniu naszej działki spod produkcji rolnej. Ważne jest również, iż w wypadku gdy w MZP działka posiada przeznaczenie rolne, niezbędnym będzie złożenie wniosku o dokonanie zmiany przeznaczenia naszej działki. Pamiętajmy, że procedura zmiany przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania jest czasochłonna, bo wymiana zmiany całego planu . Gmina nie ma  terminu rozpatrzenia takiego wniosku, nie ma też obowiązku  wydania na naszą rzecz pozytywnej decyzji. Istotnym jest fakt, iż jest to de facto zmiana całego planu co zdecydowanie powoduje, iż taka procedura to okres co najmniej kilku miesięcy jak i nie lat. Jeśli dla danej działki nie przewidziano miejscowego planu, możliwe jest wystąpienie do urzędu gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla działki, co również otworzy nam możliwość do przystąpienia od wyłączenia spod produkcji rolnej. 

Co istotne, ważne jest również, iż jeśli działka przeznaczona na cele rolnicze zlokalizowana jest na terenie miasta, odrolnienie nie wymaga zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Po dokonaniu zmiany przeznaczenia naszego gruntu w planie zagospodarowaniu lub uzyskaniu warunków zabudowany możemy przystąpić do drugiego etapu jaki jest wyłączenie spod produkcji rolnej. W tym celu należy złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntu. Koszt odrolnienia działki zależny jest od pochodzenia, klasy i powierzchni wyłączanego terenu. Wyłączenie spod produkcji rolnej odbywa się natomiast poprzez wydanie decyzji administracyjnej połączonej czasem z uiszczeniem opłaty rocznej. 

Decyzję o wyłączeniu z produkcji należy uzyskać w następujących wypadkach: 

Proces ten może być wymagany w sytuacjach, gdy chcesz zmienić rodzaj działalności na danej działce, na przykład budowę domu, firmy lub infrastruktury publicznej. Procedura odrolnienia zazwyczaj wymaga zgody odpowiednich organów administracji publicznej, a także spełnienia określonych warunków i opłat. W niektórych krajach proces odrolnienia może być skomplikowany i czasochłonny, dlatego zawsze warto zasięgnąć porady specjalistów lub prawników działających w danej jurysdykcji.

Sprdwdź przepisy lokalne: Pierwszym krokiem jest zrozumienie przepisów dotyczących odrolnienia w Twojej lokalnej jurysdykcji. Upewnij się, że wiesz, jakie są wymagane dokumenty, procedury i opłaty.

Zdobądź odpowiednie zgody: W niektórych miejscach konieczne może być uzyskanie zgody organów administracji publicznej, takich jak lokalny urząd gminy, wójta lub burmistrza. Zgody te mogą obejmować m.in. zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

Przygotuj dokumentację: Zazwyczaj będziesz musiał przygotować dokumentację, która może obejmować mapy działki, plany zagospodarowania przestrzennego, wnioski o zmianę przeznaczenia działki oraz inne wymagane dokumenty.

Zapłać opłaty: Odrolnienie działki często wiąże się z opłatami, które musisz uiścić. Opłaty te mogą obejmować podatek od nieruchomości, opłaty administracyjne lub inne opłaty związane z procesem.

Wniosek o odrolnienie: Złożenie oficjalnego wniosku o odrolnienie działki w odpowiednim urzędzie lub instytucji administracyjnej.

Oczekiwanie na decyzję: Po złożeniu wniosku będziesz musiał poczekać na decyzję władz. Proces może zająć pewien czas, więc bądź cierpliwy.

Realizacja warunków: Jeśli decyzja zostanie pozytywnie rozpatrzona, będziesz musiał spełnić wszelkie warunki określone w decyzji, takie jak np. uregulowanie opłat, wykonanie prac związanych z przekształceniem działki.

Aktualizacja dokumentacji: Po odrolnieniu działki pamiętaj o aktualizacji wszelkich niezbędnych dokumentów, takich jak księgi wieczyste, plany zagospodarowania przestrzennego itp.

Pamiętaj, że najlepiej skonsultować się z miejscowymi organami administracji lub prawnikiem specjalizującym się w nieruchomościach, aby upewnić się, że wszystkie procedury są prawidłowo przestrzegane.

Jak uzyskać warunki zabudowy - porada doświadczonego adwokata od prawa budowlanego

Coraz więcej osób szuka tanie alternatywy do budowy wymarzonego domu. W tym zakresie ludzie poszukują działki pod budowę domu. W takim też zakresie bardzo często  obywatele decydują się na zakup działek oddalonych od miast w celu uzyskania warunków zabudowy, albowiem nie posiadają one w takim wypadku uchwalonego miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, a potocznie rzecz ujmując nie został określony przede wszystkim sposób przeznaczenia tego gruntu pod budowę. 

W takim wypadku warto zastanowić się nad procedurą uzyskania warunków zabudowy. W powyższym artykule szczegółowo określonym Państwu wszystkie warunku niezbędnego do uzyskania takiej decyzji zwanej  potocznie W-Zetką. 

Co natomiast będą określać owe warunki zabudowy? W krótki ujęciu, regulują sposób zagospodarowania terenu i budowy na danym obszarze. Ich celem jest zapewnienie harmonijnego rozwoju przestrzennego oraz ochrona interesu publicznego i prywatnych interesów mieszkańców. Warunki zabudowy określają, do jakiego celu można wykorzystać konkretny teren. Ponadto kolejną kwestię jaką określają warunki zabudowy to maksymalne lub minimalne wymiary i parametry budynków oraz inne elementy infrastruktury, takie jak wysokość budynków, powierzchnia działki, odległość między budynkami.  Następnie określają wszystkie kwestie związane z infrastrukturą planowanej budowy tj. tereny zielone, nasadzenia czy też parkingi. 

Procedura uzyskania warunków zabudowy w pierwszej kolejności wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do właściwego organu administracji publicznej, najczęściej do urzędu gminy lub miasta, w zależności od miejsca, w którym planowane jest przedsięwzięcie budowlane na naszej działce, którą uprzednio albo zakupiliśmy albo potencjalnie chcemy nabyć. Co istotne wcale nie musimy być właścicielem działki aby być uprawnionym do uzyskania warunków zabudowy. Zatem bardzo dobrym pomysłem jest wszczęcie tej procedury jeszcze przed formalnym nabyciem działki. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można więc wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy. 

Wniosek składamy w właściwym miejscowo urzędzie gminy. . Wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje na temat planowanej inwestycji oraz dane dotyczące wnioskodawcy. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, organ administracji publicznej wyda decyzję w sprawie warunków zabudowy. Decyzja ta określa warunki, które muszą zostać spełnione przy realizacji inwestycji, takie jak maksymalna wysokość budynków, odległość od granic działki, itp. 

Jakie są natomiast kluczowe kwestię aby uzyskać warunki zabudowy?

Właściwie decyzję o warunkach zabudowy powinien wydać urząd, który swoimi działaniami obejmuje lokalizację twojej inwestycji. Będzie to zatem albo urząd gminy, albo miasta. Jeśli inwestycja jest realizowana na terenie zamkniętym, wniosek powinieneś złożyć do urzędu wojewódzkiego. Co istotne, w wypadku negatywnej decyzji, posiadamy możliwość odwołania się od takiej decyzji a następnie złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Pozostaje natomiast pytanie jak długo warunki zabudowy posiadają ważność? Otóż może zdarzyć się sytuacja iż bardzo długo będą one nie tracił na ważności. W art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sformułowano jednak przesłanki do wygaśnięcia decyzji. 

W takich wypadkach nasze warunki zabudowy tracą na ważności. 

Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami oraz ewentualnie skonsultować się z profesjonalistą, np. architektem lub prawnikiem, aby upewnić się, że wniosek i projekt inwestycji spełniają wszystkie wymogi prawne i techniczne.