Prawo rodzinne

ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE.  JAK WYGRAĆ PROCES O ROZWÓD. 

Na czym polega i dlaczego dla wielu osób jest tak ważne orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy drugiego z małżonków. Orzeczenie o winie w wyroku rozwodowym polega na tym, że Sąd ocenia, kto ponowi wyłączoną winę w rozpadzie pożycia małżeńskiego. W tym wypadku wstępuje kilka wariantów orzeczenia rozwodu a mianowicie: orzeczenia rozwodu bez winy którejkolwiek ze stron, orzeczenia winy obu stron jednocześnie lub też orzeczenia winy wyłącznie z winy jednego z współmałżonków. Bardzo wiele osób zastanawia się co daje rozwód z orzeczeniem winy i jakie niesienie to skutki na przyszłość ? Poza oczywistym argumentem jakim jest satysfakcja niewinnego małżonka powyższa kwestia przenosi się na roszczenia finansowe. Mianowicie zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym niewinny małżonek w wypadku orzeczenia winy podczas rozwodu jest uprawniony do dochodzenia od drugiej strony tzw. alimentów wyrównujących stopę życiową. Są to bowiem alimenty, które pozwalają na życie niewinnemu małżonki na takim samy poziomie materialnym na jakim ów małżonek żyłby gdyby nie doszło do rozwiązania małżeństwa. Co istotne w tym wypadku nie ma konieczności wystąpienia niedostatku, tak jak jest to wymagane w wypadku alimentów zasądzonych niezależnie od zawinienia. Opisany natomiast obowiązek alimentacyjny wygasa w dwóch następujących wypadkach tj.  w razie zawarcia przez niego nowego związku małżeńskiego.W sytuacji natomiast zobowiązanym jest małżonek, który nie jest uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa  taki obowiązek wygaśnie z mocy prawa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu Jakie są najczęstsze przyczyny orzeczenia o winie? Otóż do najpopularniejszych przyczyn rozpadu małżeństwa należy: zdrada współmałżonka, alkoholizm, nadużywanie innych środków, stosowanie przemocy domowej, brak wsparcia w obowiązkach domowych, oziębłość emocjonalna, odmowa pożycia małżeńskiego lub też niedocięte tzw. pępowiny domowe. Warto tutaj też zaznaczyć na istotną kwestię w zakresie orzekania o winie podczas sprawy o rozwód. Mianowicie wina jest niestopniowalna, co oznacza, że sąd nie analizuje, wina którego z małżonków była większa. Może zatem zdarzyć się, iż pomimo zdrady jednego z małżonków dojdzie do orzeczenia rozwodu z winy obu stron np. z uwagi na tzw. oziębłość współmałżonka. Zawinione jest natomiast każde zachowanie, które zasługuje na negatywną ocenę i które w jakimkolwiek stopniu przyczyniło się do rozkładu pożycia małżeńskiego. Zaznaczamy państwu, iż katalog winy jest otwarty, zatem w zależności od stanu faktycznego mogą to być bardzo różne zachowania. W tym zakresie wielokrotnie wypadały się sądu. (...) kontekście rozkładu życia małżeńskiego nie jest znane pojęcie winy większej lub mniejszej, dla jej przypisania bowiem wystarczy każde zachowanie strony, które zasługuje na negatywną ocenę i które w jakimkolwiek stopniu przyczyniło się do rozkładu pożycia małżeńskiego” (tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 marca 2010 r., sygn. akt I ACa 46/10). Jeżeli  zależy nam na uzyskaniu rozwodu z orzeczeniem o winie lub też uzyskaniu alimentów zarówno dla siebie jak i alimentów dla małoletnich dzieci, to warto  zatrudnić  adwokata od spraw rozwodowych.  Przy zawiłości sprawy, licznych dowodach oraz stopniu skomplikowania, nie będziemy w stanie samodzielnie poprowadzić procesu i wówczas pomoc prawnika rodowego może okazać się niezbędna. Jak doświadczony zespół z Opola od spraw rozwodowych, ale i też rodzinnych zachęcamy do współpracy. 

Zachęcamy do konaktu z adwokatem od spraw rozwodowy z Opola.

Podział majątku a rozwód

Szanowni Państwo bardzo wielu naszych klientów  zastanowią się i zadaje pytanie na temat podziału majątku po rozwodzie. Często klienci są w mylnym przekonaniu, iż podział majątku wspólnego następuje w tym samym procesie sądowym, co postępowanie rozwodowe. Na tą kwestię można odpowiedzieć zarówno w sposób pozytywny jak i negatywny. 

Faktycznie, istnieje możliwość działu majątku już w postępowaniu rozwodowy. Sąd w trakcie sprawy rozwodowej podzieli majątek, jeżeli jeden z małżonków złoży taki wniosek, jednak takie orzeczenie nie jest obowiązkowym elementem wyroku rozwodowego.  Wydanie natomiast jakiegokolwiek rozstrzygnięcia przez sąd rozwody jest warunkowe obligatoryjnie od jednej kwestii. Mianowicie podział nastąpi jedynie na zgodny wniosek stron, podczas gdy rozwiązanie zaproponowane przez współmałżonków nie budzi wątpliwości sądu. Mówiąc prościej, Sąd podzieli nasz majątek w postępowaniu rozwodowy jedynie wówczas gdy  dojdziemy do porozumienia i wspólnie ustalimy skład tego majątku, jego wartość oraz zgody sposób jego podziału np. połączonego z określonymi wspólnie spłatami. 

W wypadku natomiast porozumienia co do działu, ale już po orzeczonym rozwodzie istnieję inna możliwość sprawnego podziału majątku tj. zawarcia umowy podziału majątku przed notariuszem lub w zwykłej formie pisemnej.  W wypadku, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość - obligatoryjnym będzie wizyta u notariusza, albowiem tylko w ten sposób będzie istniała możliwość skutecznego przeniesienia prawa własności. 

W wypadku natomiast gdy nie istnieje pomiędzy nami porozumienie w zakresie podziału majątku lub gdy podział majątku jest połączony z działem spadku na przykład z uwagi na śmierć jednego z małżonków pozostanie nam jedynie droga postępowania sądowego i tzw. sądowy podział majatku wspólnego po rozwodzie. W przypadku rozwodu małżonkowie dzielą majątek wspólny na pół, chyba że zdecydują się na inny podział, będzie to jednak uzasadnione tzw. nierównymi udziałami tylko i w wypadku tzw. "ważnych powodów" . Do tej przesłanki zaliczać się będzie przede wszystkim całkowite nieprzyczynianie się przez jedno z małżonków do pomnażania majątku ale i jednocześnie jego trwonienie np. poprzez hazard, alkoholizm czy nawet uzależnienie od zakupów. 

Warto również w tym wpisie zaznaczyć, że niektóre dobra, takie jak spadki czy darowizny nabyte wyłącznie przez jednego z małżonków, nie podlegają podziałowi. Wynika to przede wszystkim z uregulowania art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z którego można wysunąć wniosek i majątek nabyty na drodze dziedziczenia lub darowizny wchodzi automatycznie do majątku osobistego każdego z współmałżonków i wówczas takie składniki nie będą podlegały podziałowi

Warto natomiast pamiętać, że granice między majątkiem odrębnym a majątkiem wspólnym mogą być czasami niejednorodne i będą wymagały szczegółowej analizy przez Sąd w indywidualnych przypadkach w oparciu o zgromadzony materiał. Często bardzo ciężko już na samym początku ocenić, czy dany składnik będzie majątkiem wspólnym czy też odrębny.  Decyzja sądu będzie natomiast wówczas uzależniona od naszych wniosków dowodowych oraz inicjatywny.  Warto jednak wspomnieć, iż sprawie w której istnieje kwestia majątku osobistego, nic nie stoi na przeszkodzie do rozliczenia w ramach takiego postępowania wszelkich nakładów jakie poczyniliśmy np. z majątku osobistego na majątek wspólny, jak i również dokonania rozrachunku nakładów z majątku osobistego na majątek osobisty jednego z współmałżonków. 


Jak natomiast przygotować się w pierwszej kolejności do podziału majątku. Oto kilka praktycznych porad na sam początek:
Jak przygotować się do sprawy o rozwód.

Pierwszym krokiem jaki będziemy zmuszeni do podjęcia po powzięciu decyzji o rozwodzie będzie niewątpliwie omówienie szeroko kwestii związanych z sporządzeniem pozwu o rozwód. W jaki bowiem sposób sporządzić takie pismo procesowe i czym kierować się w konstruowaniu pozwu rozwodowego? 


Przede wszystkim formułując pozew rozwodowy powinniśmy zastanowić się nad kwestią czy w naszym interesie będzie występowanie z pozew o orzeczenie winy czy też bez orzeczenia winy, co zdecydowanie upraszcza i przyśpiesza cały proces rozwodowy.  Podjęcie decyzji o rozwodzie nie zawsze jest łatwe albowiem zawsze w tym wypadku w grę wchodzą uczucia i chociażby dlatego warto to dokładnie przemyśleć oraz przeanalizować naszą sytuację z doświadczonym adwokatem od spraw rozwodowych . Sytuacje między małżonkami potrafią być naprawdę zróżnicowane. Warto się zastanowić nad sytuacją, i zanim złożysz wniosek o rozwód, ostudź swoje emocje. W wypadku gdy jesteśmy w stanie udowodnić winę drugiego z współmałżonków należy jeszcze zastanowić się jakie pozytywne skutki może przynieść nam takie orzeczenie . Poza osobistą satysfakcją dugą istotną kwestią pozytywną wynikającą z orzeczenia winy drugiej strony jest możliwość domagania się  alimentów wyrównujących stopę życiową. Możliwość ich domagania wystąpi przede wszystkim w wypadku znacznej dysproporcji pomiędzy zarobkami współmałżonków, a ich celem jest zrekompensowanie niewinnej stronie utrzymania poziomu życia na takiej stopie jakiej dalej pozostawałaby gdyby małżeństwo nie uległo rozpadowi.  

Rozwód zaczyna się od sporządzenia i wniesienia pozwu o rozwód. Pozew musi być na piśmie, oraz zawierać informacje, na podstawie których sąd będzie mógł orzec całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.  W tym wypadku należy przede wszystkim wskazać datę rozpadu pożycia małżeńskiego jego przyczyny, wskazać czy z małżeństwa pochodzą małoletnie dzieci oraz określić poziom dochodzony alimentów  a także wskazać  propozycję regulacji kontaktów oraz władzy rodzicielskiej. Pozew o rozwód należy złożyć w dwóch egzemplarzach i dołączyć do niego odpis aktu małżeństwa, skrócone odpisy aktów urodzenia niepełnoletnich dzieci - a to wszystko oryginałach a także  dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 600 zł. W pozwie należy dokładnie sprecyzować żądanie powoda, albowiem to będzie determinowało dalsze postępowanie sądu. Co istotne w pozwie rozwodowym warto złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów na małoletnie dzieci lub też zabezpieczyć kwestię kontaktów z małoletnimi dziećmi storn. W takim wypadku orzeczenie wydane w trybie zabezpieczenia będzie obowiązywało aż do czasu prawomocnego wydania wyroku w sprawie. 

Najistotniejsze jest jednak złożenie wraz z pozwem rozwodowym wszelkich dowodów wykazujących przede wszystkim winę w rozpadzie pożycia małżeńskiego oraz wszelkich dowodów wykazujących uzasadnione koszty utrzymania małoletnich dzieci jak i również możliwości zarobkowych pozwanego lub pozwanej osoby. Prawidłowe i przemyślane przygotowanie pozwu rozwodowego to jeden z najważniejszych kroków w całej sprawie, która będzie się toczyć.  

Co zatem może stanowić dowód w sprawie rozwodowej? Przede wszystkim tego typu postępowania opierają się o zeznania świadków, dowody z dokumentów w postaci korespondencji tekstowej lub sms. Ponadto w ramach takich dowodów posługujemy się wielokrotnie zdjęciami lub bilingami rozwód. Do powszedniego użytku coraz częściej stosowane są natomiast  obserwacje detektywistyczne a nawet nagrania czy podsłuchy.  Pamiętajmy, iż w postępowaniach o rozwód to właśnie odpowiednia inicjatywa dowodowa może zdecydować o naszej wygranej lub przegranej. W takim wypadku już na etapie formułowania pozwu rozwodowego należy skupić się przede wszystkim na odpowiednim zgromadzeniu dowodów. Dokumentacja zdjęciowa lub nagrania wideo i nagrania rozmów jak i również billingi rozmów telefonicznych, wydruki utrwalające wysyłane i otrzymywane wiadomości na komunikatorach online tylu Whattup /Messenger,  jako dowód w sprawie rozwodowej są dopuszczane przez sąd – i mogą potwierdzić rozpad pożycia oraz winę małżonka za powstanie takiego stanu rzeczy. 

W wypadku zatem podjęcia decyzji o konieczności sformułowania pozwu rozwodowego zachęcamy do skorzystania z pomocy prawnika rozwodowego, który dzięki swojemu doświadczeniu przygotuje w sposób profesjonalny nasze postępowanie rozwodowe.  Powinniśmy zatem wykazać, że koszty utrzymania dziecka zwiększyły się lub że sytuacja finansowa rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów polepszyła się na tyle, że może płacić więcej. 


Alimenty na dziecko - jak dochodzić i jak przygotować się na proces sądowy o zasądzenie alimentów?

W momencie gdy dojdzie do rozpadu małżeństwa lub też nieformalnego związku konkubenckiego, wspólne małoletnie dzieci muszą mieć gwarancję funkcjonowania na podobnym poziomie, jak przed rozwodem. 


Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym k.r.o - to rodzice są obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać, Zakres ten jest jednak zależny od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego - w tym wypadku małoletniego dziecka oraz przede wszystkim od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, przy czym majątkowe możliwości zobowiązanego nie oznaczają tylko i wyłącznie otrzymywanego w chwili orzekania o alimentach jego wynagrodzenia - i tak np. Sąd nie oceni faktycznie uzyskiwanego wynagrodzenia za pracę, ale dochody jakie jesteśmy w stanie uzyskać zgodnie z naszymi kwalifikacjami oraz wykształceniem czy też doświadczeniem zawodowym. I tak na przykład  jeśli pozwany - mąż nie pracuje – ale jest w pełni zdolny do pracy i może pracować, bądź też pracuje, ale wykazuje oficjalnie zarobki znacząco poniżej jego kwalifikacji zgodnie z powszechną wiedzą, to  sąd ustala potencjalne możliwości zarobkowe pozwanego. Oznacza to, że sąd określa ile pozwany mógłby zarobić, gdyby wykorzystywał w pełni swoje możliwość zarobkowe. Nie będą zatem wówczas większego znaczenia miały nasze umowy o pracę, zeznania roczne pit czy inne dokumenty, które w sposób niewiarygodny mają wykazywać nasze zarobki. 

Czym natomiast będą owe usprawiedliwione potrzeby małoletniego? Zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka jest uzależniony przede wszystkim od jego wieku, jego stopnia rozwoju i stanu zdrowia. Oczywistym zatem jest, iż w wypadku coraz starszego dziecka, które posiada więcej zajęć, koszty jego utrzymania będą coraz wyższe. Podobnie potrzeby dziecka przewlekle chorego także bedą wyższe od dziecka w pełni zdrowego.  Jednak zawsze do podstawowych kosztów utrzymania dziecka zalicza się koszty: wyżywienia, odzieży, leczenia i wydatki edukacyjne. W orzecznictwie przyjmuje się natomiast zasadę tzw. równej stopy życiowej, zgodnie z która , zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka powinien uwzględniać prawo dzieci do równej stopy życiowej z rodzicami, które oznacza, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakim żyją. Zatem sąd rozpatruje potrzeby dziecka m.in. przez   poziomu życia jego  oraz jego rodziców. Należy podkreślić w tym miejscu, iż w świetle kodeksu rodzinnego na skutek rozwodu,   dobro wspólnego małoletniego dziecka nie może  w żadnym wypadku ucierpieć, a przede wszystkim standard jego życia nie powinien się znacząco obniżyć i tak na przykład gdy dziecko dotychczas chodziło na zajęcia pozalekcyjne, zajęcia dodatkowe, zajęcia z tańca, karate czy też naukę jazdy konnej lub np. balet. Jak już wspominałam, dziecko ma prawo do życia na równej stopie co jego rodzice. W takim wypadku wysoka stopa życia ojca uzasadnia zasądzenie wysokich alimentów na poczet odpowiedniego poziomu życia dziecka, zrównywanego do poziomu ojca. 

 

Aby rozpocząć sprawę o alimenty na dziecko należy złożyć pozew do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, na rzecz którego mają zostać orzeczone alimenty.  Podobnie również w wypadku chęci podwyższenia już wcześniej orzeczonych alimentów należy także złożyć pozew o podwyższenie alimentów do właściwego sądu. Tutaj jednak poza wskazanymi kwestiami należy także wskazać istotną zmianę okoliczności, która przede wszytkim będzie warunkowała podwyższenie alimentów.