Prawo Karne

Adwokat od spraw Karnych. Tymczasowe aresztowanie wszystko co powinieneś wiedzieć w przypadku przedstawienia zarzutów przez prokuratora.


W toku prowadzonego postępowania karnego coraz częściej stosowane jest tymczasowe aresztowanie. Czy jest to tajemnicze słowo? Tymczasowe aresztowanie to środek zapobiegawczy w postaci izolacji oskarżonego poprzez umieszczenie go w areszcie tymczasowym, który powinno się stosować wyjątkowo i jedynie wówczas, kiedy innym środkom zapobiegawczym nie uda się spełnić swojej funkcji. Co istotne stosowanie tymczasowego aresztowania powinno stosować się jedynie w gdy prawidłowego toku postępowania nie gwarantują inne  instrumenty przewidziane przez kodeks postępowania karnego, a mianowicie: dozór policji, zakaz opuszczenia kraju, zakaz zbliżania się do określonych osób, zakaz kontaktowania się współoskarżonymi lub też poręczenie majątkowe. Zatem stosowanie tego środka jest jest najsurowszym ze wszystkich środków zapobiegawczych


W jaki natomiast sposób następuje zastosowanie tymczasowego aresztowania. Mianowicie stosowanie tego środka następują wyłącznie na mocy postanowienia sądu, zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i jurysdykcyjnym 


Co istotne, w toku postepowania przygotowawczego , to prokurator jest inicjatorem stosowania aresztowania kieruje wniosek do sądu o zastosowanie niniejszego środka zapobiegawczego , natomiast już na etapie postępowania sądowego, to sąd karny decyduje o możliwości przedłużenia aresztu każdorazowo gdy zostanie przekroczony okres 3 miesięcy. Co więcej, do zastosowania tymczasowego aresztowania uzależnione jest od zaistnienia przede wszystkim tak zwanej podstawy ogólnej, wyrażonej w art. 249 § 1 k.p.k. i co najmniej jednej z podstaw szczególnych (podstawy te zostały przytoczone w art. 258 k.p.k.), które muszą wystąpić łącznie, aby stosowanie tego środka było możliwe. A więc mianowicie przede wszystkim uprawdopodobnienie popełnienia przestępstwa, ryzyko wysokie kary oraz wysokie prawdopodobieństwo wpływania na tok postępowania karnego przez podejrzanego. 

W jaki natomiast sposób szanowni Państwo bronić się przed tymczasowym aresztowanie. Przede wszystkim obrona przez ww. środkiem zapobiegawczym służy poprzez złożenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie zastosowania lub przedłużenia tymczasowego aresztowania. Tego typu środek odwoławczy rozpoznane wówczas sąd II instancji  a więc Sąd Okręgowy lub Sąd Apelacyjny. 


W jakich natomiast sprawa zazwyczaj jest stosowany ów środek. Mianowicie najczęściej środek ten jest stosowany w sprawach gdzie występuje tzw. grupa przestępcza - zdefiniowania w art. 258 kodeksu karnego. Co więcej do najczęstszych przestępstw gdy jest stosowany areszt należą przestępstwa nielegalnego posiadania narkotyków, wprowadzenie ich do obrotu czy też działania grup przestępczych w tym zakresie. Coraz jednak częściej środki te są stosowane w sprawach tzw. przestępstw gospodarczych, oszustw gospodarczych czy wyłudzeń kredytowych a to z uwagi na wielowątkowość takich spraw, znaczną ilość osób podejrzanych oraz rozległe i skomplikowane struktury grup przestępczych. 


Tymczasowe aresztowanie to najbardziej dotkliwy środek zapobiegawczy. dla oskarżonego i niewątpliwie wpływa na życie podejrzanego. Powinien być stosowany tylko w ściśle określonych przypadkach oraz jedynie przez określony czas. Niemniej jednak należy zauważyć, iż powyższy środek w ostatnich latach jest zdecydowanie naużywany przez organy postępowania karnego, albowiem Polska jest jednym z czołowych Państw w których procent stosowania tymczasowego aresztowania jest najwyższy w całej Europie. Niewątpliwie pomoc doświadczonego adwokata od spraw karnych jest niezbędna podczas stosowania tymczasowego aresztowania i w takim wypadku jak najbardziej wskazanym jest kontakt z doświadczonym obrońcom od prawa karnego. Jako kancelaria adwokacka z Opola zachęcamy do pierwszego kontaktu z adwokatem z Opola w celu ustalenia statusu osoby zatrzymanej i walki z bezpodstawnymi próbami stosowania tymczasowego aresztowania.  

Przestępstwo posiadania narkotyków. 

Co grozi nam za posiadanie narkotyków i czy istnieje możliwość uniknięcia kary w przypadku posiadania nielegalnych substancji na gruncie prawa karnego. 


Posiadanie w Polsce narkotyków jest prawnie zabronione. Odpowiedzialność karna za posiadanie narkotyków w Polsce dominuje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. W szczególności są to przepisy art. 56 oraz 62 wyżej wymienionej ustawy. Zgodnie z powołanym powyżej art. 62  kto wbrew przepisom, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli natomiast ich ilość jest znaczna, wówczas osobie dopuszczającej się czynu zabronionego grozi nawet kara 10 lat więzienia.  Co kryje się pod słowem ilość znaczna? Zgodnie z dominującym orzecznictwem za znaczną ilość będzie uważana ilość substancji, która pozwoli na odurzenie co najmniej kilkudziesięciu osób. Oczywistym zatem, iż w zależności od rodzaju narkotyków, taka ilość może się różnić. Według ugruntowanego orzecznictwa, skład orzekający w konkretnej sprawie sam , który ustala wskazane w przepisie znamię „znacznej ilości” ww. substancji, i sam powinien ustalić zarówno kryterium ilościowe, jak i jakościowe. Ponadto, istotny jest także cel, w jakim sprawca posiadała ww. narkotyki ( tak na przykład wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2017r., sygnatura akt III KK 73/17). Warto w takim wypadku skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata od spraw karnych, który w skuteczny sposób będzie w stanie zwalczać np. nieprawidłową kwalifikację czynu. W wypadku natomiast mniejszej wagi sprawca może podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. 

Co równie istotne, samo zażywanie nie jest przestępstwem karalnym, ale samo ich posiadanie.  W takim bowiem tonie wielokrotnie wypowiadał się nawet Sąd Najwyższy. I tak na przykład Uchwała SN z dnia 27.01.2011r., sygn. I KZP 24/10.

Istnieje jednak w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii prawna możliwość umorzenia postępowania w przypadku posiadania niewielkiej (nieznacznej) ilości narkotyków, które są przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku przez osobę odpowiedzialną z ich posiadanie - a więc posiadania narkotyków przeznaczonych na tak zwany konsumpcyjny charakter. Co w tym wypadku będzie ilością nieznaczną? ilość substancji z art. 62 ust. 1 lub 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która mogłaby zostać uznana za „ilość nieznaczną” nie może przekraczać kilka gramów.”  Tak bowiem wskazuje szerokie orzecznictwo sądów powszechnych.  Oczywiście okoliczności zatrzymania środków, kwestie związane z samą osobą sprawy, jego karalność czy opinia środowiskowa tym samym może przeważyć o zastosowaniu możliwość umorzenia postępowania. Z powodu braku legalnej definicji „nieznacznej ilości” ustalonej przez ustawodawcę w omawianej ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii należy odwołać się do jej językowego zgodnie z słownikiem PWN. Zatem słowo „nieznaczny” rozumiemy jako niewielki, błahy. Oznacza to zatem, że ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych wymagana dla zastosowania instytucji przewidzianej w art. 62a  powinna być niewielka, mała np. wystarczająca dla jednej osoby na jednorazowy użytek. 

W takim wypadku polecamy skorzystać z pomocy naszej kancelarii adwokackiej z Opola. Jako doświadczeni adwokaci od spraw karnych w Opolu,  jesteśmy w stanie skutecznie udzielić Państwu wsparcia oraz obrony. W szczególności w wypadku zaistnienia przesłanek do umorzenia postępowania karnego podejmiemy wszelkie działania, które pozwolą na umorzenie tego typu przestępstwa przed sądem karnym. Bardzo ważne jest również wykazywanie  okoliczności przemawiających na korzyść oskarżonego tj. celu i motywacji posiadania narkotyków,  ich rodzaju lub innych okoliczności uzasadniających ich posiadanie. Taką okolicznością mogą być w szczególności zalecenia lekarza medycy. 

Na zakończenie warto wskazać, iż w zakresie ww. ustawy objęte jest nie tylko posiadanie narkotyków takich jak marihuana, amfetamina czy kokaina ale również innych nielegalnych substancji, które są szczegółowo określane  w załączniku do niniejszej ustawy, a który to też załącznik na bieżąco jest aktualizowany. Do sztandarowego przykładu takich substancji możemy wliczyć tzw. dopalacze z uwagi na które rzeczona lista jest wielokrotnie modyfikowana a to  z uwagi na coraz to inne substancje stosowane do ich produkcji. 

Odbywanie kary po prawomocnym wyroku

Jak powszechnie wiadomo kara jest wykonywana dopiero gdy wyrok skazujący uprawomocni się. Co istotne dopiero z tym momentem jesteśmy zobowiązani do stawienia się w zakładzie karnym w celu odbycia orzeczonej wyrokiem kary pozbawienia wolności.

Czy są jednak możliwości uniknięcia odbywania kary pozbawienia wolności pomimo jej orzeczenia. Otóż istnieje szereg instytucji prawa karnego, w szczególności uregulowanych w kodeksie karnym wykonawczym, który pozwala nam zdecydowanie złagodzić negatywne konsekwencje wydanego orzeczenia. W tym jednak wypadku warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata od spraw karnych, który w sposób precyzyjny i skuteczny dobierze odpowiednie instytucje do naszej sytuacji prawnej. W tym wypadku jako kancelaria adwokacka z Opola oferujemy kompleksową pomoc w  zakresie prawa karnego i wszystkich spraw karnych. Wracając jednak do kwestii w jaki sposób możemy złagodzić kwestie kary bezwzględnego pozbawienia wolności przede wszystkim należy odwołać się chyba do najczęściej obecnie stosowanej instytucji a mianowicie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. 

 System Dozoru Elektronicznego to najnowocześniejszy nie izolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności. Skazany odbywający karę w ramach dozoru elektronicznego zobowiązany jest nosić na nodze lub ręce nadajnik. Po najnowszej noweli kodeksu karnego wykonawczego od 1 stycznia 2023 roku z systemu dozoru elektronicznego mogą już korzystać skazani na karę pozbawienia wolności do 1,5 roku oraz skazani na karę do 3 lat, którym do odbycia pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy, o ile nie popełnili ich w ramach tzw. recydywy. Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie jest obłożone opłatą sądową. Mało tego samo odbywanie już kary po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nie niesie za skazanym również żadnych dodatkowych kosztów związanym z obsługa urządzenia. Zatem jest to w pełni bezpłatny środek odbywania kary. Jako doświadczeni adwokaci z Opola zdecydowanie polecamy wszystkim osobom kwalifikującym się do odbywania kary w tym systemie z skorzystania z tego dobrodziejstwa. Co jest zatem istotne w przypadku ubiegania się o uzyskanie takiego zezwolenia. Otóż podczas składania wniosku, który jest rozpatrywany przez Sąd Okręgowy właściwy dla miejsca pobytu lub odbywania kary - a konkretnie wydział Penitencjarny. Co równie istotne o odbywanie kary może ubiegać się zarówno osobą pozostająca na wolności jak i również osoba, która już odbywa karę w zakładzie karnym. Wówczas takie posiedzenie odbywa się w zakładzie karnym , przy udziale dyrektora zakładu karnego oraz prokuratora.  Jakie są zatem przesłanki, które przemawiają za stosowanie tego systemu? Sąd przede musi zostać przekonany, że skazany nie jest osobą zdemoralizowaną, a jego względy bezpieczeństwa nie przemawiają za osadzeniem go w zakładzie karnym, a także żadne inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia go w zakładzie karnym. W tym wypadku warto posłużyć się pozytywnymi opiniami z  środowiska sąsiedzkiego, pozytywnymi opiniami z instytucji czy też pracodawcy. Taki wniosek również warto umotywować potrzebą kontynuowania pracy zarobkowej, koniecznością utrzymania członków rodziny oraz swoim  krytycznym stosunkiem do popełnionego czynu. W tym zatem wypadku zdecydowanie powierzyć sporządzenie pisma doświadczonemu adwokatowi od spraw karnych.  Konkludując system dozoru jest niejako nagrodą pomimo negatywnego wyroku skazującego i pozwala skazanemu na względnie spokojne odbywanie kary - bez dolegliwości izolacji od świata zewnętrznego i prowadzenia stosownie normlanego życia czy wykonywania pracy zarobkowej. 

Kolejną natomiast instytucją, która przede wszystkim pozwoli nam na co do zasady skrócenie odbywania kary pozbawienia wolności już w zakładzie karnym jest warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary. Kiedy jest możliwe uzyskanie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary?  Z warunkowego przedterminowego zwolnienia może skorzystać osoba, która została skazana na karę pozbawienia wolności i wobec której zachodzą okoliczności uzasadniające zastosowanie  takiego dobrodziejstwa. Przede wszystkim pierwszym a zarazem kluczowym warunkiem do skorzystania z przedterminowego zwolnienia jest odbycie przez skazanego co najmniej połowy kary. Jeśli jednak orzeczona a zarazem wykonywana kara jest orzeczona w ramach tzw. recydywy to ubieganie się jest możliwie dopiero po odbyciu co najmniej dwóch trzecich kary.  Kolejną kwestią jest natomiast oceną przez Sąd postawy skazanego i jego osoby, albowiem sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy postawa skazanego, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego albo zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego,  a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. W tym zakresie Sąd będzie analizowała naszą obecną postawę,  zachowanie w zakładzie karny, ilość otrzymanych nagród, opinię wychowawcy oraz dyrektora zakładu karnego. Ponadto sąd dokona naszej weryfikacji w oparciu również  o nasze zachowanie przed popełnieniem czynu zabronionego, nasze warunki osobiste, ale  i również nasze zachowanie po popełnieniu czynu tj.  na przykład czy podjęliśmy próbę naprawienia szkody lub wyrządzonej komuś krzywdy. Jeżeli wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie zostanie pozytywnie uwzględniony, to skazany będzie mógł opuścić zakład karny niezwłocznie po wydaniu orzeczenia.   Niemniej jednak skazany będzie zobowiązany do współpracy z kuratorem sądowym oraz stosowania się do środków karnych oraz wytycznych sądu penitencjarnego. 

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie należy złożyć do właściwego Sądu Penitencjarnego - Sądu Okręgowego właściwego dla miejsca osadzenia skazanego. Wniosek taki co do zasady jest rozpoznawany na posiedzeniu w zakładzie karnym, którym skazany odbywa karę pozbawienia wolności. 


Jeśli potrzebujcie państwo pomocy  adwokata, który prowadzi sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz o tzw. dozór elektroniczny  zapraszamy do współpracy, albowiem jako doświadczony adwokat od prawa karnego z Opola gwarantujemy rzetelne i profesjonlane sporządzenie i reprezentowanie w tego typu sprawach.