Prawo Karne

Adwokat od spraw Karnych. Tymczasowe aresztowanie wszystko co powinieneś wiedzieć w przypadku przedstawienia zarzutów przez prokuratora.


W toku prowadzonego postępowania karnego coraz częściej stosowane jest tymczasowe aresztowanie. Czy jest to tajemnicze słowo? Tymczasowe aresztowanie to środek zapobiegawczy w postaci izolacji oskarżonego poprzez umieszczenie go w areszcie tymczasowym, który powinno się stosować wyjątkowo i jedynie wówczas, kiedy innym środkom zapobiegawczym nie uda się spełnić swojej funkcji. Co istotne stosowanie tymczasowego aresztowania powinno stosować się jedynie w gdy prawidłowego toku postępowania nie gwarantują inne  instrumenty przewidziane przez kodeks postępowania karnego, a mianowicie: dozór policji, zakaz opuszczenia kraju, zakaz zbliżania się do określonych osób, zakaz kontaktowania się współoskarżonymi lub też poręczenie majątkowe. Zatem stosowanie tego środka jest jest najsurowszym ze wszystkich środków zapobiegawczych


W jaki natomiast sposób następuje zastosowanie tymczasowego aresztowania. Mianowicie stosowanie tego środka następują wyłącznie na mocy postanowienia sądu, zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i jurysdykcyjnym 


Co istotne, w toku postepowania przygotowawczego , to prokurator jest inicjatorem stosowania aresztowania kieruje wniosek do sądu o zastosowanie niniejszego środka zapobiegawczego , natomiast już na etapie postępowania sądowego, to sąd karny decyduje o możliwości przedłużenia aresztu każdorazowo gdy zostanie przekroczony okres 3 miesięcy. Co więcej, do zastosowania tymczasowego aresztowania uzależnione jest od zaistnienia przede wszystkim tak zwanej podstawy ogólnej, wyrażonej w art. 249 § 1 k.p.k. i co najmniej jednej z podstaw szczególnych (podstawy te zostały przytoczone w art. 258 k.p.k.), które muszą wystąpić łącznie, aby stosowanie tego środka było możliwe. A więc mianowicie przede wszystkim uprawdopodobnienie popełnienia przestępstwa, ryzyko wysokie kary oraz wysokie prawdopodobieństwo wpływania na tok postępowania karnego przez podejrzanego. 

W jaki natomiast sposób szanowni Państwo bronić się przed tymczasowym aresztowanie. Przede wszystkim obrona przez ww. środkiem zapobiegawczym służy poprzez złożenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie zastosowania lub przedłużenia tymczasowego aresztowania. Tego typu środek odwoławczy rozpoznane wówczas sąd II instancji  a więc Sąd Okręgowy lub Sąd Apelacyjny. 


W jakich natomiast sprawa zazwyczaj jest stosowany ów środek. Mianowicie najczęściej środek ten jest stosowany w sprawach gdzie występuje tzw. grupa przestępcza - zdefiniowania w art. 258 kodeksu karnego. Co więcej do najczęstszych przestępstw gdy jest stosowany areszt należą przestępstwa nielegalnego posiadania narkotyków, wprowadzenie ich do obrotu czy też działania grup przestępczych w tym zakresie. Coraz jednak częściej środki te są stosowane w sprawach tzw. przestępstw gospodarczych, oszustw gospodarczych czy wyłudzeń kredytowych a to z uwagi na wielowątkowość takich spraw, znaczną ilość osób podejrzanych oraz rozległe i skomplikowane struktury grup przestępczych. 


Tymczasowe aresztowanie to najbardziej dotkliwy środek zapobiegawczy. dla oskarżonego i niewątpliwie wpływa na życie podejrzanego. Powinien być stosowany tylko w ściśle określonych przypadkach oraz jedynie przez określony czas. Niemniej jednak należy zauważyć, iż powyższy środek w ostatnich latach jest zdecydowanie naużywany przez organy postępowania karnego, albowiem Polska jest jednym z czołowych Państw w których procent stosowania tymczasowego aresztowania jest najwyższy w całej Europie. Niewątpliwie pomoc doświadczonego adwokata od spraw karnych jest niezbędna podczas stosowania tymczasowego aresztowania i w takim wypadku jak najbardziej wskazanym jest kontakt z doświadczonym obrońcom od prawa karnego. Jako kancelaria adwokacka z Opola zachęcamy do pierwszego kontaktu z adwokatem z Opola w celu ustalenia statusu osoby zatrzymanej i walki z bezpodstawnymi próbami stosowania tymczasowego aresztowania.  

Przestępstwo posiadania narkotyków. 

Co grozi nam za posiadanie narkotyków i czy istnieje możliwość uniknięcia kary w przypadku posiadania nielegalnych substancji na gruncie prawa karnego. 


Posiadanie w Polsce narkotyków jest prawnie zabronione. Odpowiedzialność karna za posiadanie narkotyków w Polsce dominuje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. W szczególności są to przepisy art. 56 oraz 62 wyżej wymienionej ustawy. Zgodnie z powołanym powyżej art. 62  kto wbrew przepisom, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli natomiast ich ilość jest znaczna, wówczas osobie dopuszczającej się czynu zabronionego grozi nawet kara 10 lat więzienia.  Co kryje się pod słowem ilość znaczna? Zgodnie z dominującym orzecznictwem za znaczną ilość będzie uważana ilość substancji, która pozwoli na odurzenie co najmniej kilkudziesięciu osób. Oczywistym zatem, iż w zależności od rodzaju narkotyków, taka ilość może się różnić. Według ugruntowanego orzecznictwa, skład orzekający w konkretnej sprawie sam , który ustala wskazane w przepisie znamię „znacznej ilości” ww. substancji, i sam powinien ustalić zarówno kryterium ilościowe, jak i jakościowe. Ponadto, istotny jest także cel, w jakim sprawca posiadała ww. narkotyki ( tak na przykład wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2017r., sygnatura akt III KK 73/17). Warto w takim wypadku skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata od spraw karnych, który w skuteczny sposób będzie w stanie zwalczać np. nieprawidłową kwalifikację czynu. W wypadku natomiast mniejszej wagi sprawca może podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. 

Co równie istotne, samo zażywanie nie jest przestępstwem karalnym, ale samo ich posiadanie.  W takim bowiem tonie wielokrotnie wypowiadał się nawet Sąd Najwyższy. I tak na przykład Uchwała SN z dnia 27.01.2011r., sygn. I KZP 24/10.

Istnieje jednak w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii prawna możliwość umorzenia postępowania w przypadku posiadania niewielkiej (nieznacznej) ilości narkotyków, które są przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku przez osobę odpowiedzialną z ich posiadanie - a więc posiadania narkotyków przeznaczonych na tak zwany konsumpcyjny charakter. Co w tym wypadku będzie ilością nieznaczną? ilość substancji z art. 62 ust. 1 lub 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która mogłaby zostać uznana za „ilość nieznaczną” nie może przekraczać kilka gramów.”  Tak bowiem wskazuje szerokie orzecznictwo sądów powszechnych.  Oczywiście okoliczności zatrzymania środków, kwestie związane z samą osobą sprawy, jego karalność czy opinia środowiskowa tym samym może przeważyć o zastosowaniu możliwość umorzenia postępowania. Z powodu braku legalnej definicji „nieznacznej ilości” ustalonej przez ustawodawcę w omawianej ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii należy odwołać się do jej językowego zgodnie z słownikiem PWN. Zatem słowo „nieznaczny” rozumiemy jako niewielki, błahy. Oznacza to zatem, że ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych wymagana dla zastosowania instytucji przewidzianej w art. 62a  powinna być niewielka, mała np. wystarczająca dla jednej osoby na jednorazowy użytek. 

W takim wypadku polecamy skorzystać z pomocy naszej kancelarii adwokackiej z Opola. Jako doświadczeni adwokaci od spraw karnych w Opolu,  jesteśmy w stanie skutecznie udzielić Państwu wsparcia oraz obrony. W szczególności w wypadku zaistnienia przesłanek do umorzenia postępowania karnego podejmiemy wszelkie działania, które pozwolą na umorzenie tego typu przestępstwa przed sądem karnym. Bardzo ważne jest również wykazywanie  okoliczności przemawiających na korzyść oskarżonego tj. celu i motywacji posiadania narkotyków,  ich rodzaju lub innych okoliczności uzasadniających ich posiadanie. Taką okolicznością mogą być w szczególności zalecenia lekarza medycy. 

Na zakończenie warto wskazać, iż w zakresie ww. ustawy objęte jest nie tylko posiadanie narkotyków takich jak marihuana, amfetamina czy kokaina ale również innych nielegalnych substancji, które są szczegółowo określane  w załączniku do niniejszej ustawy, a który to też załącznik na bieżąco jest aktualizowany. Do sztandarowego przykładu takich substancji możemy wliczyć tzw. dopalacze z uwagi na które rzeczona lista jest wielokrotnie modyfikowana a to  z uwagi na coraz to inne substancje stosowane do ich produkcji. 

Odbywanie kary po prawomocnym wyroku

Jak powszechnie wiadomo kara jest wykonywana dopiero gdy wyrok skazujący uprawomocni się. Co istotne dopiero z tym momentem jesteśmy zobowiązani do stawienia się w zakładzie karnym w celu odbycia orzeczonej wyrokiem kary pozbawienia wolności.

Czy są jednak możliwości uniknięcia odbywania kary pozbawienia wolności pomimo jej orzeczenia. Otóż istnieje szereg instytucji prawa karnego, w szczególności uregulowanych w kodeksie karnym wykonawczym, który pozwala nam zdecydowanie złagodzić negatywne konsekwencje wydanego orzeczenia. W tym jednak wypadku warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata od spraw karnych, który w sposób precyzyjny i skuteczny dobierze odpowiednie instytucje do naszej sytuacji prawnej. W tym wypadku jako kancelaria adwokacka z Opola oferujemy kompleksową pomoc w  zakresie prawa karnego i wszystkich spraw karnych. Wracając jednak do kwestii w jaki sposób możemy złagodzić kwestie kary bezwzględnego pozbawienia wolności przede wszystkim należy odwołać się chyba do najczęściej obecnie stosowanej instytucji a mianowicie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. 

 System Dozoru Elektronicznego to najnowocześniejszy nie izolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności. Skazany odbywający karę w ramach dozoru elektronicznego zobowiązany jest nosić na nodze lub ręce nadajnik. Po najnowszej noweli kodeksu karnego wykonawczego od 1 stycznia 2023 roku z systemu dozoru elektronicznego mogą już korzystać skazani na karę pozbawienia wolności do 1,5 roku oraz skazani na karę do 3 lat, którym do odbycia pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy, o ile nie popełnili ich w ramach tzw. recydywy. Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie jest obłożone opłatą sądową. Mało tego samo odbywanie już kary po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nie niesie za skazanym również żadnych dodatkowych kosztów związanym z obsługa urządzenia. Zatem jest to w pełni bezpłatny środek odbywania kary. Jako doświadczeni adwokaci z Opola zdecydowanie polecamy wszystkim osobom kwalifikującym się do odbywania kary w tym systemie z skorzystania z tego dobrodziejstwa. Co jest zatem istotne w przypadku ubiegania się o uzyskanie takiego zezwolenia. Otóż podczas składania wniosku, który jest rozpatrywany przez Sąd Okręgowy właściwy dla miejsca pobytu lub odbywania kary - a konkretnie wydział Penitencjarny. Co równie istotne o odbywanie kary może ubiegać się zarówno osobą pozostająca na wolności jak i również osoba, która już odbywa karę w zakładzie karnym. Wówczas takie posiedzenie odbywa się w zakładzie karnym , przy udziale dyrektora zakładu karnego oraz prokuratora.  Jakie są zatem przesłanki, które przemawiają za stosowanie tego systemu? Sąd przede musi zostać przekonany, że skazany nie jest osobą zdemoralizowaną, a jego względy bezpieczeństwa nie przemawiają za osadzeniem go w zakładzie karnym, a także żadne inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia go w zakładzie karnym. W tym wypadku warto posłużyć się pozytywnymi opiniami z  środowiska sąsiedzkiego, pozytywnymi opiniami z instytucji czy też pracodawcy. Taki wniosek również warto umotywować potrzebą kontynuowania pracy zarobkowej, koniecznością utrzymania członków rodziny oraz swoim  krytycznym stosunkiem do popełnionego czynu. W tym zatem wypadku zdecydowanie powierzyć sporządzenie pisma doświadczonemu adwokatowi od spraw karnych.  Konkludując system dozoru jest niejako nagrodą pomimo negatywnego wyroku skazującego i pozwala skazanemu na względnie spokojne odbywanie kary - bez dolegliwości izolacji od świata zewnętrznego i prowadzenia stosownie normlanego życia czy wykonywania pracy zarobkowej. 

Kolejną natomiast instytucją, która przede wszystkim pozwoli nam na co do zasady skrócenie odbywania kary pozbawienia wolności już w zakładzie karnym jest warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary. Kiedy jest możliwe uzyskanie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary?  Z warunkowego przedterminowego zwolnienia może skorzystać osoba, która została skazana na karę pozbawienia wolności i wobec której zachodzą okoliczności uzasadniające zastosowanie  takiego dobrodziejstwa. Przede wszystkim pierwszym a zarazem kluczowym warunkiem do skorzystania z przedterminowego zwolnienia jest odbycie przez skazanego co najmniej połowy kary. Jeśli jednak orzeczona a zarazem wykonywana kara jest orzeczona w ramach tzw. recydywy to ubieganie się jest możliwie dopiero po odbyciu co najmniej dwóch trzecich kary.  Kolejną kwestią jest natomiast oceną przez Sąd postawy skazanego i jego osoby, albowiem sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy postawa skazanego, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego albo zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego,  a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. W tym zakresie Sąd będzie analizowała naszą obecną postawę,  zachowanie w zakładzie karny, ilość otrzymanych nagród, opinię wychowawcy oraz dyrektora zakładu karnego. Ponadto sąd dokona naszej weryfikacji w oparciu również  o nasze zachowanie przed popełnieniem czynu zabronionego, nasze warunki osobiste, ale  i również nasze zachowanie po popełnieniu czynu tj.  na przykład czy podjęliśmy próbę naprawienia szkody lub wyrządzonej komuś krzywdy. Jeżeli wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie zostanie pozytywnie uwzględniony, to skazany będzie mógł opuścić zakład karny niezwłocznie po wydaniu orzeczenia.   Niemniej jednak skazany będzie zobowiązany do współpracy z kuratorem sądowym oraz stosowania się do środków karnych oraz wytycznych sądu penitencjarnego. 

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie należy złożyć do właściwego Sądu Penitencjarnego - Sądu Okręgowego właściwego dla miejsca osadzenia skazanego. Wniosek taki co do zasady jest rozpoznawany na posiedzeniu w zakładzie karnym, którym skazany odbywa karę pozbawienia wolności. 


Jeśli potrzebujcie państwo pomocy  adwokata, który prowadzi sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz o tzw. dozór elektroniczny  zapraszamy do współpracy, albowiem jako doświadczony adwokat od prawa karnego z Opola gwarantujemy rzetelne i profesjonlane sporządzenie i reprezentowanie w tego typu sprawach.  

Przestępstwa gospodarcze na gruncie prawa karnego.

Bardzo częstymi przestępstwami w dzisiejszych czasach są przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, dokumentów czy też przestępstwa związane z oszustwami kredytowymi.  


W szczególności są to przestępstwa między innymi:

Przestępczość gospodarcza podpada dziś właściwie pod odrębną gałąź prawa karnego jaką jest prawo karne gospodarcze. W szczególności w dobie rozwoju działalności gospodarczej tradycyjne przestępstwa kradzieży czy rozboju przechodzą do przeszłości, a rozpoczyna się era przestępstw gospodarczy, a w szczególności przestępstw związanych z oszustwami internetowymi czy też przestępstwa na tzw. wnuczka czy policjanta. 

Specyfika przestępstw gospodarczy zarówno czy to z perspektywy podejrzanego czy też pokrzywdzonego jest złożonym procesem. Zatem szybki kontakt z adwokatem rekomendowany jest także poza przypadkami zatrzymania w ramach tymczasowego aresztowania, ale i również na wypadek stania się ofiarą takiego przestępstwa. Obecnie do odpowiedzialności za przestępstwa określane w prawie karnym gospodarczym, pociągnąć można nie tylko osobę fizyczną, lecz również podmiot zbiorowy taki jak spółki prawa handlowego. Obecnie zatem założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  wcale nie ochroni nas jako sprawcy czynu, albowiem odpowiedzialność karną będzie ponosiła nie tylko osoba prawna, ale i również jej zarząd czy osoby, które faktycznie zajmują się sprawami takiej spółki. W takim też wypadku w celu należytego zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed dolegliwymi sankcjami rekomenduje się wprowadzenie wewnętrznej procedury wykrywania i zapobiegania popełnianiu przestępstw, wynajęcie prawidłowej i rzetelnej obsługi prawnej doświadczonego adwokata od spraw karnych gospodarczych.  

Co natomiast w zakresie wcześniej omówionych przestępstw internetowych? Oszustwa internetowe stanowią przeważającą grupę przestępstw, która w bardzo szybkim tempie się rozwija i ewoluuje w coraz bardziej złożone formy.  Przestępstwo możesz zgłosić również w prokuraturze lub złożyć zawiadomienie na terenie właściwej miejscowo Policji. Co jednak istotne największym problemem przy tychże przestępstwach jest samo wykrycie sprawcy czynu, albowiem często są to bardzo dobrzy specjaliści informatyczni. Jako doświadczona kancelaria adwokacka z Opola reprezentujemy Klientów w postępowaniu karnym w każdym jego stadium i dbamy o czynne ściganie oszustów a przede wszystkim wykrycia ich miejsca pobytu oraz miejsca przekazania nielegalnie zagarniętych środków pieniężnych. 

Tak zwana cyberprzestępczość dotarła już na każdy komisariat policji  Polsce i coraz bardziej uderza w przeciętnych obywateli a jej ofiarami staja się nie tylko osoby starsze, ale również osoby posiadające obycie w obsłudze komputerów, Internetu czy smartfonów. Czy są natomiast owe przestępstwa internetowe ? Między innymi do tego typu przestępstw zaliczymy głownie tj. spoofing lub tworzenie i rozprzestrzenianie wirusów, a także przede wszystkim  nielegalna kradzież i wykorzystanie danych o  czy zdalne wykonywanie zrzutów ekranu komputera. 

Coraz powszechniejszym przestępstwem jest również tak zwany phishing czyli podszycie się pod osobę lub instytucję celem wyłudzenia poufnych informacji. Tego typu przestępstwo pozwala wyłudzić nie tylko dane, ale również żądać za ich nieudostępniania znacznych korzyści finansowych. Przestępcy  działając celu do wyłudzenia danych użytkownika podszywają się pod  instytucje czy agencje rządowa, a coraz częściej naszych znajomych lub rodzinę tylko po to by wyłudzić np. dane do kont bankowych lub u systemów biznesowych. Pozwala to im wówczas uzyskanie nieskrępowanego dostępu do naszych kont bankowych i nielegalnej wypłaty środków z kont bankowych. 

 Adwokat i prawnik z dobrą znajomością karnoprocesowej materii cyberprzestępczości mogą przygotować odpowiednią linię obrony. Kodeks karny oraz kodeks karny skarbowy za powyższe przestępstwa przewiduje zarówno wysokie kary grzywny lub pozbawienia wolności. Dlatego w przypadku postawienia zarzutów z zakresu powyższych przestępstw albo też  pozostania ofiarą przestępstwa komputerowego warto skorzystać z pomocy prawnej, która doprowadzi do uniewinnienia.

Co natomiast zrobić, gdy sami staniemy się ofiarą takiego przestępstwa. Przede wszystkim rekomendujemy skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata od prawa karnego gospodarczego, który specjalizuję się również w oszustwach internetowych.  Po odpowiedniej konsultacji wraz z takim prawnikiem od prawa karnego będziemy w stanie sformułować odpowiednie zawiadomienie do prokuratury lub policji.  Warto pamiętać, iż organy ścigania nie mogą odmówić przyjęcia naszego zawiadomienia i są zobowiązani do rozpatrzenia tego typu podania w postępowaniu karny. Kolejny etapie jest odpowiednie zaaranżowanie się w sprawę karną i składanie odpowiednich dowodów oraz wniosków procesowych. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że często to właśnie dowody przedstawiane przez Kancelarię adwokacką i poszkodowanego usprawniają działania prokuratury. To właśnie nasze działania mogą doprowadzić do wykrycia sprawcy przestępstwa gospodarczego.  Warto zatem skorzystać z pomocy skutecznego adwokata od spraw karnych. 

Nie chcąc paść ofiarą internetowych przestępców, należy być świadomym zagrożeń i znać podstawowe zasady bezpieczeństwa w środowisku online, a wiec zachowania odpowiedniej ostrożności i stosowania odpowiedniego zabezpieczenia antywirusowego. Najważniejszym jest jednak posiadanie odpowiedniej świadomości i unikania a przede wszystkim odpowiedniego reagowania na ataki cyberprzestępców. Pamiętajmy również, iż w takich wypadkach prawo karne i procedura karna pozwala chronić nasze interesy. Albowiem zgodnie  z art. 267 § 1 Kodeksu karnego kto bezprawnie uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonych, podlega karze do 2 lat pozbawienia wolności. Innym przestępstwem internetowym, które coraz częściej pojawia się natomiast na wokandach sądów karnych jest również tzw. stalking - uporczywe nękanie poprzez środki komunikacji internetowej tj. mail, komunikatory czy portale społecznościowe.  Uporczywe nękanie to wielokrotne, a więc przede wszystkim powtarzające się prześladowanie i umyślne nękanie danej osoby, przejawiające się w podejmowaniu różnych czynności szkodliwych dla tejże osoby, których celem jest jej udręczenie, utrapienie lub  też niepokojenie pokrzywdzonego.

Jeżeli podałeś ofiarą takiego przestępstwa, skontaktuj się z prawnikiem specjalizującym się w tych sprawach na ternie Opolszczyzny. Udzielimy Państwu szerokiego i profesjonalnego wsparcia w każdej sprawie karnej w celu odzyskania swoich środków pieniężnych. 

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie to proces, w którym osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa jest zatrzymywana przez organy ścigania na określony czas przed postawieniem zarzutów i przedstawieniem przed sądem. Procedury związane z tymczasowym aresztowaniem mogą się różnić w zależności od przepisów prawa danego kraju oraz rodzaju popełnionego przestępstwa. Warto zaznaczyć, że osoba tymczasowo aresztowana ma prawo do obrony i korzystania z pomocy prawnika 


W polskim systemie prawnym tymczasowe aresztowanie może być stosowane tylko w określonych sytuacjach i na podstawie określonych przesłanek. Przesłanki te są określone w Kodeksie Postępowania Karnego. Oto główne przesłanki, które mogą prowadzić do zastosowania tymczasowego aresztowania:

Warto zaznaczyć, że tymczasowe aresztowanie jest środkiem ostatecznym i może być stosowane tylko w przypadkach, gdy istnieją mocne przesłanki uzasadniające takie działanie. Decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztowania podejmuje sąd na podstawie wniosku prokuratora, po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury i wysłuchaniu argumentów strony obrony.

W Polsce trwanie tymczasowego aresztowania jest ograniczone czasowo i podlega ściśle określonym przepisom prawa. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Karnego (KPK), okres tymczasowego aresztowania może wynosić maksymalnie:

Do 3 miesięcy – w przypadku przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności, które przewidują karę maksymalną do lat 10.

Do 9 miesięcy – w przypadku przestępstw, za które przewidziana jest kara pozbawienia wolności przekraczająca 10 lat, lub w przypadku szczególnie skomplikowanych spraw, jeśli istnieje groźba zatarcia lub utrudnienia śladów przestępstwa.Decyzja o przedłużeniu tymczasowego aresztowania po upływie tego okresu może być podjęta przez sąd na wniosek prokuratora, jednak dalsze przedłużenie jest możliwe jedynie w wyjątkowych przypadkach i musi być bardzo mocno uzasadnione.

Warto zaznaczyć, że terminy te są maksymalnymi limitami czasowymi, a sama decyzja o tymczasowym aresztowaniu oraz jego długość są zawsze uzależnione od indywidualnych okoliczności konkretnej sprawy i muszą być podjęte przez sąd na podstawie oceny konkretnych faktów i dowodów.

Sąd może uchylić tymczasowe aresztowanie w Polsce, jeśli stwierdzi, że nie zachodzą już okoliczności uzasadniające jego stosowanie lub gdy inne środki zapobiegawcze są wystarczające do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Istnieje kilka sytuacji, które mogą prowadzić do uchylenia tymczasowego aresztowania: Brak dalszej potrzeby aresztowania: Jeśli sąd uzna, że okoliczności, które wcześniej uzasadniały tymczasowe aresztowanie, uległy zmianie, na przykład zebrały się wystarczające dowody w sprawie, aby ustalić winę oskarżonego, lub jeśli nie ma już zagrożenia matactwem lub ucieczką oskarżonego, może on uchylić aresztowanie.

Zastosowanie innych środków zapobiegawczych: Jeśli sąd stwierdzi, że istnieją inne, mniej uciążliwe środki zapobiegawcze, które mogą zapewnić prawidłowy tok postępowania, na przykład dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju lub poręczenie majątkowe, może on uchylić aresztowanie.

Zła ocena stanu faktycznego: Jeśli sąd uzna, że decyzja o aresztowaniu była oparta na błędnej ocenie stanu faktycznego lub na nieprawidłowych dowodach, może on podjąć decyzję o uchyleniu aresztowania.

Naruszenie praw oskarżonego: Jeśli sąd stwierdzi, że aresztowanie narusza prawa oskarżonego, na przykład jeśli zostały złamane procedury prawne, może on podjąć decyzję o uchyleniu aresztowania.

Sąd podejmuje decyzję o uchyleniu tymczasowego aresztowania na podstawie wniosku oskarżonego lub jego obrońcy, bądź także z własnej inicjatywy, jeśli uznaje to za stosowne. Uchylenie aresztowania może nastąpić na posiedzeniu sądu, na którym oskarżony jest obecny lub w jego nieobecności. Warto w sprawach o tymczasowe aresztowanie skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata od spraw karnych, który pomoże nam w sporządzeniu zażalenia na tymczasowe aresztowanie i wynegocjuje również kaucję na poczet opuszczenia aresztu.