Prawo cywilne

Umowa przedwstępna. Jak sporządzić i czym się kierować?

Jedną z najczęściej stosowanych umów przez klientów naszej kancelarii adwokackiej w Opolu jest umowa cywilna w zakresie przedwstępnej umowy. Czy jest rzeczona umowa i jak należy ją sporządzić aby zabezpieczała interesy? 

Przede wszystkim zacznijmy od kwestii definicji umowy przedwstępnej. mowa przedwstępna to umowa, mocą której obie strony, lub tylko jedna, zobowiązują się do zawarcia w przyszłości docelowej umowy przyrzeczonej. W praktyce umowa przedwstępna zawierana jest dla zabezpieczenia, czy przygotowania się do zrealizowania głównej transakcji.  Zatem umowa przedwstępna może dotyczyć zarówno ruchomości jak i również nieruchomości.  Umowa przedwstępna może  być wstępem przed umową  z dziedziny prawa prawa spadkowego (np. umowę o zrzeczenie się dziedziczenia) czy też zakresu prawa rodzinnego np. kwestii rozwodowych lub podziału majątku wspólnego jak i również poprzedzać zawarcie umów spółek cywilnych czy prawa handlowego. Co najważniejsze przy zawieraniu takiej umowy z perspektywy prawa cywilnego mowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. W przeciwnym razie umowa przedwstępna jest nieważna. 

Zazwyczaj jednak umowy przedwstępne dotyczą jednak kwestii zakupu nieruchomości, samochodów, udziałów w spółkach lub innych wierzytelności. Celem jej zawarcia jest uzgodnienie, że w przyszłości dojdzie do skutku umowa przyrzeczona . W przedmiotowym artykule skupimy się przede wszystkim na kwestiach ogólnych dotyczących nieruchomości jak i również aspektów takiej umowy. Pamiętajmy przede wszystkim, iż umowa przedwstępna w żadnym wypadku nie przenosi prawa własności, ale generuje jedynie roszczenie o zawarcie takiej umowy.  

Często umowę przedwstępną w zakresie nieruchomości zawieramy z uwagi na finansowanie zakupu mieszkania lub domów z środków pochodzących z kredytu lub też oczekiwana na ukończenie nieruchomości np. przez dewelopera. Co zatem należy zawrzeć w takiej umowie aby maksymalnie zabezpieczyć swoje interesy. Przede wszystkim w wypadku podjęcia decyzji o chęci zwarciu takiej umowy warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata od prawa cywilnego, który dzięki swojemu doświadczeniu sporządzi takie zapisy, które zabezpieczą naszą przyszłość. Warto zatem zwrócić się do prawnika do spraw cywilnych, który przeanalizuje naszą sytuację prawną i umieści odpowiednie regulacje umowne. 

Co do zasady taka umowa przedwstępna sprzedaży może dotyczyć każdego obiektu budowlanego. Może być to więc dom, mieszkanie, działka. Warto jednak przede wszystkim pamiętać o formie zawarcia takiej umowy, albowiem posiada do kluczowe znaczenie dla nas jako kupujących. Zawarcie takiej umowy wyłącznie w formie pisemnej, z czym jako adwokaci z Opola bardzo często się spotykamy nie pozwoli nam na dochodzenie zawarcia takiej umowy na dalszym etapie. Często, głównie z oszczędności, strony decydują się na zawarcie jej w zwykłej formie dokumentowej, czyli pisemnej. W tym wypadku nasza ochrona jest znacząco ograniczona. Jako adwokat od spraw cywilnych zachęcamy zatem do zawierania już w formie aktu notarialnego samej umowy przedwstępnej. Umożliwia ona przede wszystkim dochodzenie do   zawarcia umowy przyrzeczonej i przeniesienia własności nieruchomości przed sądem, w przypadku, gdy jedna ze stron uchyla się od zwarcia umowy przyrzeczonej. Wówczas wyrok sądu zastąpi oświadczenie woli tej strony w trybie art. 64 kodeksu cywilnego. W takim wypadu takie orzeczenie zastąpi oświadczenie sprzedającego. Warto zatem sporządzenie umowy skonsultować z prawnikiem przed jej sporządzeniem a nadto przed złożeniem takiego pozwu do sądu. 

Kolejną istotną kwestią jaka dotyczy kwestii umowy jest instytucja zaliczki oraz zadatku.  Oczywiście zarówno zaliczka jak i zadatek końcowo zostaną zaliczone na poczet ceny, jednakże w wypadku niedojścia do zawarcia umowy przyrzeczonej istnieje diametralna różnica w jej zwrocie. Otóż w wypadku niewykonania umowy zaliczka zawsze podlega zwrotowi i to niezależnie od zawinienia którejkolwiek ze stron postępowania. 

Zadatek z kolei zgodnie z art. 395 kodeksu cywilnego wskazuje, iż w przypadku niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu i zachować otrzymany zadatek, a jeżeli sama go dała – może żądać sumy dwukrotnie wyższej.  Zatem w wypadku uchylania się przez sprzedającego od zawarcia umowy przyrzeczonej, posiadamy uprawnienie do złożenia pozwy o zapłatę zadatku w podwójnej wysokości. Wówczas również nieoceniona okaże się potrzeba skorzystania z pomocy adwokata od spraw cywilnych z Opola, który skutecznie przeprowadzi takie postępowanie sądowe.  

Warto również pamiętać, iż wypadku finasowanie umowy zakupu nieruchomości z kredytu warto zawrzeć w takiej umowie informacje w zakresie finasowania zapłaty ceny z kredytu oraz ustalenia, iż w wypadku nieuzyskania kredytu, taka okoliczność nie będzie zawiniona po stronie kupującego. Pozwoli to zaoszczędzić nam przede wszystkim stresu w wypadku negatywnej oceny kredytowej. Dzięki temu, w przypadku decyzji odmownej banku, będzie on mógł wycofać się z zawarcia umowy bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych i finansowych. 

Zachęcamy zatem do skorzystania z naszej oferty i umówienia się na konsultację z adwokatem od prawa cywilnego w Opolu.